C.E.D. Advokater
  A. R. Friisvej 9
  3100 Hornbæk

  Tlf.: 23 98 35 00
  Fax: 48 79 44 31
  je@advohelsinge.dk

  Filialkontor:
  A. R. Friisvej 9
  3100 Hornbæk

Forretningsbetingelser

Advokat Jeannette Eilertsen er etableret på følgende adresse:

A. R. Friis vej 9, 3100 Hornbæk og kan kontaktes på telefonnummer + 45 23 98 35 00 samt på

e-mailadressen je@advohelsinge.dk                 

CVR-nummer er: 33 81 10 20.

Advokat Jeannette Eilertsen er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.

Klientbankkonti føres i Danske Bank.

I tilfælde af bankens konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokat Jeannette Eilertsen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Advokaten er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokat Jeannette Eilertsen, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokat Jeannette Eilertsen anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokat Jeannette Eilertsen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om et salær opkrævet af Advokat Jeannette Eilertsen og/eller utilfredshed med advokat Jeannette Eilertsens adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

 

C.E.D. Advokater • A. R. Friis vej 9 • 3100 Hornbæk • Tlf.: 23 98 35 00 • Email: je@advohelsinge.dk